Skip links

یک نفر از هر چهار نفر در دنیا به نوعی با مشکلات و اختلالات روان دست به گریبان است. تعدادی کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند و جمعیت بیشتری همچنان این اختلالات را با ضعف اشتباه گرفته‌ و مشغول نمایش قدرت‌اند. ما آدم‌های عصر حاضر داریم از فرط قوی بودن جان می‌دهیم. ما قوی هستیم، در سکوت بغض‌ را فرو می‌دهیم و از تنهایی حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت می‌شکنیم و از شکست حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت مجروح می‌شویم و از رنج حرف نمی‌زنیم. در این هزارتوی واج‌های هرگز ادا نشده و آواهای هرگز شنیده نشده، این‌جا محلی برای گفت‌وگو درباره بهداشت روان و تلاشی برای پایان دادن به برچسب‌خوردن افراد مبتلا به اختلالات روانی است. حالا، بیا حرف بزنیم.

یک نفر از هر چهار نفر در دنیا به نوعی با مشکلات و اختلالات روان دست به گریبان است. تعدادی کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند و جمعیت بیشتری همچنان این اختلالات را با ضعف اشتباه گرفته‌ و مشغول نمایش قدرت‌اند. ما آدم‌های عصر حاضر داریم از فرط قوی بودن جان می‌دهیم. ما قوی هستیم، در سکوت بغض‌ را فرو می‌دهیم و از تنهایی حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت می‌شکنیم و از شکست حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت مجروح می‌شویم و از رنج حرف نمی‌زنیم. در این هزارتوی واج‌های هرگز ادا نشده و آواهای هرگز شنیده نشده، این‌جا محلی برای گفت‌وگو درباره بهداشت روان و تلاشی برای پایان دادن به برچسب‌خوردن افراد مبتلا به اختلالات روانی است. حالا، بیا حرف بزنیم.

یک نفر از هر چهار نفر در دنیا به نوعی با مشکلات و اختلالات روان دست به گریبان است. تعدادی کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند و جمعیت بیشتری همچنان این اختلالات را با ضعف اشتباه گرفته‌ و مشغول نمایش قدرت‌اند. ما آدم‌های عصر حاضر داریم از فرط قوی بودن جان می‌دهیم. ما قوی هستیم، در سکوت بغض‌ را فرو می‌دهیم و از تنهایی حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت می‌شکنیم و از شکست حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت مجروح می‌شویم و از رنج حرف نمی‌زنیم. در این هزارتوی واج‌های هرگز ادا نشده و آواهای هرگز شنیده نشده، این‌جا محلی برای گفت‌وگو درباره بهداشت روان و تلاشی برای پایان دادن به برچسب‌خوردن افراد مبتلا به اختلالات روانی است. حالا، بیا حرف بزنیم.

یک نفر از هر چهار نفر در دنیا به نوعی با مشکلات و اختلالات روان دست به گریبان است. تعدادی کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند و جمعیت بیشتری همچنان این اختلالات را با ضعف اشتباه گرفته‌ و مشغول نمایش قدرت‌اند. ما آدم‌های عصر حاضر داریم از فرط قوی بودن جان می‌دهیم. ما قوی هستیم، در سکوت بغض‌ را فرو می‌دهیم و از تنهایی حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت می‌شکنیم و از شکست حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت مجروح می‌شویم و از رنج حرف نمی‌زنیم. در این هزارتوی واج‌های هرگز ادا نشده و آواهای هرگز شنیده نشده، این‌جا محلی برای گفت‌وگو درباره بهداشت روان و تلاشی برای پایان دادن به برچسب‌خوردن افراد مبتلا به اختلالات روانی است. حالا، بیا حرف بزنیم.

یک نفر از هر چهار نفر در دنیا به نوعی با مشکلات و اختلالات روان دست به گریبان است. تعدادی کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند و جمعیت بیشتری همچنان این اختلالات را با ضعف اشتباه گرفته‌ و مشغول نمایش قدرت‌اند. ما آدم‌های عصر حاضر داریم از فرط قوی بودن جان می‌دهیم. ما قوی هستیم، در سکوت بغض‌ را فرو می‌دهیم و از تنهایی حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت می‌شکنیم و از شکست حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت مجروح می‌شویم و از رنج حرف نمی‌زنیم. در این هزارتوی واج‌های هرگز ادا نشده و آواهای هرگز شنیده نشده، این‌جا محلی برای گفت‌وگو درباره بهداشت روان و تلاشی برای پایان دادن به برچسب‌خوردن افراد مبتلا به اختلالات روانی است. حالا، بیا حرف بزنیم.

یک نفر از هر چهار نفر در دنیا به نوعی با مشکلات و اختلالات روان دست به گریبان است. تعدادی کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند و جمعیت بیشتری همچنان این اختلالات را با ضعف اشتباه گرفته‌ و مشغول نمایش قدرت‌اند. ما آدم‌های عصر حاضر داریم از فرط قوی بودن جان می‌دهیم. ما قوی هستیم، در سکوت بغض‌ را فرو می‌دهیم و از تنهایی حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت می‌شکنیم و از شکست حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت مجروح می‌شویم و از رنج حرف نمی‌زنیم. در این هزارتوی واج‌های هرگز ادا نشده و آواهای هرگز شنیده نشده، این‌جا محلی برای گفت‌وگو درباره بهداشت روان و تلاشی برای پایان دادن به برچسب‌خوردن افراد مبتلا به اختلالات روانی است. حالا، بیا حرف بزنیم.

یک نفر از هر چهار نفر در دنیا به نوعی با مشکلات و اختلالات روان دست به گریبان است. تعدادی کمک‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند و جمعیت بیشتری همچنان این اختلالات را با ضعف اشتباه گرفته‌ و مشغول نمایش قدرت‌اند. ما آدم‌های عصر حاضر داریم از فرط قوی بودن جان می‌دهیم. ما قوی هستیم، در سکوت بغض‌ را فرو می‌دهیم و از تنهایی حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت می‌شکنیم و از شکست حرف نمی‌زنیم. ما قوی هستیم، در سکوت مجروح می‌شویم و از رنج حرف نمی‌زنیم. در این هزارتوی واج‌های هرگز ادا نشده و آواهای هرگز شنیده نشده، این‌جا محلی برای گفت‌وگو درباره بهداشت روان و تلاشی برای پایان دادن به برچسب‌خوردن افراد مبتلا به اختلالات روانی است. حالا، بیا حرف بزنیم.