Skip links

برچسب: سخن سردبیر

Tags
سخن سردبیر

سخن سردبیر

غم جغرافیای گم شده‌ای نیست. کدام یک از ما می‌تواند ادعا کند هنگام مواجهه با رویدادی ناخوشایند مانند از دست دادن یک عزیز، تجربه شکست‌های حرفه‌ای یا تحصیلی، از دست دادن شغل، بحران‌های خانوادگی، مهاجرت به شهر یا کشوری جدید و دوری از آشنایان احساس غم، تنهایی، ترس و پریشانی نکرده‌است؟ داشتن احساسات یعنی ما در نقطه‌ی درستِ انسانیت ایستاده‌ایم و غم نیز در کنار شادی، لذت، شفقت، سردرگمی، امید، ترس و غیره عواطف انسان را می‌سازد و یک پاسخ طبیعی است به .موقعیت‌های خاص